POL


Подразделы

 
Szanowni Pa?stwo!

Wydawnictwo „Biznes-Inform” zaprasza Pa?stwa firm? do udzia?u w informatorze „Biznes-Prodowolstwije 2006/2007” / Biznes-?ywno?? 2007/2008. Informator przygotowywany jest przy wsparciu koncernu „Bie?gospiszczeprom” i uka?e si? w druku w pa?dzierniku 2007 roku nak?adem 10 000 egzemplarzy. Dystrybucja informatora realizowana b?dzie drog? bezp?atnej wysy?ki docelowej do uczestników rynku spo?ywczego RB: producentów i importerów artyku?ów spo?ywczych, wyposa?enia handlowego ch?odzeniowego i technologicznego; producentów opakowania, sektora handlu i ?ywienia zbiorowego; ko?chozów i sowchozów oraz do przedsi?biorstw us?ugowych w zakresie magazynowania i przewozów ?adunków.

Uczestnicz?c w tym projekcie Pa?stwa firma uzyskuje szereg konkretnych zalet. Pa?stwa informacje o mo?liwo?ciach Pa?stwa biznesu zaprezentowane zostan? w ogólnie przyj?tym formacie komunikacji biznesowej (?ó?to-bia?e strony) w?ród wszystkich uczestników (a nie tylko reklamodawców), rynku ?ywno?ci zainteresowanych Pa?stwa us?ugami. Pa?stwo b?d? mieli mo?liwo?? kontaktu zwrotnego z potencjalnymi klientami otrzymuj?c informator w wersji elektronicznej (z mo?liwo?ci? selekcji i drukiem nalepek dla wysy?ki), w wersji internetowej oraz na no?niku papierowym – z informacj? o przedsi?biorstwach, którym dostarczony dosta? informator. Zapewni? Pa?stwo swoj? obecno?? jako eksponenta informacyjnego na wa?nych dla sektora ?ywno?ciowego targach RB i regionu Moskiewskiego. W wyniku uzyskuj? Pa?stwo unikalne narz?dzie marketingowe pozwalaj?ce na ukszta?towanie pozytywnego image’a oraz zwi?kszenia sprzeda?y Pa?stwa towarów i us?ug.

Odró?nienia naszego wydania od innych informatorów:

    • Funkcjonowanie wy??cznie w segmencie produkcyjnym (informator obejmuje wy??cznie potrzebne Pa?stwu audytorium, w odró?nieniu od informatorów narodowych: „Biznes-Bia?oru?”, „Bia?orusi XXI wiek” i in.)
    • Nak?ad obejmuje ca?y segment ?ywno?ciowy Republiki Bia?oru?.
    • Bezp?atna docelowa wysy?ka personifikowana – unikalna dla rynku informatorów.


Z powa?aniem, dyrektor ds. handlowych Sorocyz?ski Miko?aj

 

 

Fax: (+375 17)  512  22 60

 


 

Spó?ka z dodatkow? odpowiedzialno?ci?
 
„Biznes-Inform”
 
  Minsk, ul.V.Horuzhey 25, korpus.3, ofis-1003 Belarus
 
Republika Bia?oru?
 
Telefon: (+375 17)  512 22 60
 
rachunek rozliczeniowy 3012103690010 w ZAO „AKB BELROSBANK”, kod 770

 

Все права защищены © 2024 ОДО «Бизнес-информ»
правовая информация