O firmie

Wydawnictwo “Biznes-Inform” zosnowano w grudniu 2005 r.
 

Misj? firmy jest zabiespieczenie pe?n? wiarygodn? i swojeczasow? informacj? wszystkich przedsi?biórstw spo?ywczych, budowniczych i zorientowanych na eksport.

Cel firmy – pe?ne informacyjne us?ugi na rynkach spo?ywczym, budowlanym i eksportowym.
 
Kredo

-    Praca bez k?amstw

-    Pe?na serwisowa obs?uga klienta

-    Partnerstwo i wspó?praca

-    Korzystne innowacje

-    Szacunek do mo?liwo?ci ka?dego

-    Zrozumia?e dzia?anie

-    Sta?e rozwini?cie

Cel stworzenia strony internetowej

Nasza strona internetowa zosta?a stworzona przede wszystkim dla realizacji g?ównego celu firmy – da? pe?ny kompleks us?ug informacyjnych na rynkach spo?ywczym, budowlanym i eksportowym. Realizacja danego celu odbywa si? na naszej stronie on-line.

Je?eli wasze przedsi?biórstwo jest producentem/okazuje us?ugi w Republice Bia?oru?, eksportuje towary lub realizuje ich w naszym kraju, importuje towary/us?ugi, poszukuje partnerów na Bia?orusi i nie tylko, zapraszamy Was na nasz? B2B stron?. Korzystuj?c z mo?liwo?ci strony internetowej, mo?ecie:

-    Przedstawi? informacj? o produkowanych materialach/us?ugach w informatorach “Biznes-Spo?ywczo??”, “Biznes-Budownictwo” i “Biznes-Eksport”

-    Zawiadomi? partnerów o wszystkich nowo?ciach waszej firmy

-    Znale?? partnerów na Bia?orusi i za jej mie?ami

-    Znale?? oferty wspó?pracy z bia?oruskimi i ne tylko firmami

-    Przedstawi? reklam? swojej produkcji/us?ug w?ród tysi?cy firm wszystkich kontynentów siedem dni w tygodniu, 24 godziny dziennie

-    Zadawa? pytania

-    Swojeczasowo dowiedzie? si? o nacjonalnych i mi?dzynarodowych targach i konferencjach

-    Oszcz?dzi? czas i pieni?dz?

Je?eli jeste?cie pzedstawicielem zamie?nej lub mi?dzynarodowej firmy zainteresowanej bia?oruskimi towarami/us?ugami, macie zamiar sprzedowa? swoj? produkcj? na Bia?orusi, poszukujecie partnerów w naszym kraju, zapraszamy skorzysta? z mo?liwo?ci B2B strony internetowej “Biznes-Inform”. Za pomoc? strony mo?ecie:

-    Poinformowa? bia?oruskie przedsi?biorstwa o intersuj?cych sposobach dzia?ania: kupno, sprzeda?, wspó?praca

-    Szybko odnale?? bia?oruskich sprzedawców towarów/us?ug

-    Wys?a? zamówienie, ofert? sprzeda?y towarów/us?ug lub wspó?pracy do wybranych bia?oruskich firm-ucz?stników B2B strony “Biznes-Inform”

-    Zada? pytania interesuj? cej cz??ci rynku Bia?orusi

 

"Biznez-Inform"

Minsk,  +375 17   512 22 60    e-mail:   https://www.b-info.by

 

Все права защищены © 2024 ОДО «Бизнес-информ»
правовая информация